Què fem

Instruments

 

Oferim classes d’instrument solista, música de cambra i orquestre en les següents especialitats instrumentals.

Acordió diatònic

Arpa

Baix elèctric

Bateria

Cant modern

Clarinet

Contrabaix

Flauta de bec

Flauta travessera

Guitarra

Guitarra elèctrica

Piano

Trompeta

Trombó

Saxo

Viola

Violí

Violoncel

Sensibilització

musical

de 0 a 3 anys

 

S’acompanya a les famílies en un espai acollidor perquè se sentin còmodes. Són classes setmanals on cada infant va acompanyat d’un adult en un grup d’edats heterogènies (de 0 a 3 anys). Les classes són d’una hora i s’organitzen en una estructura formada per activitats curtes que equilibren la repetició imprescindible per l’aprenentatge i la varietat de repertori. Es combinen creativament jocs de falda, cançons, danses, tocar instruments, massatges i contes. S’estimularà l’evolució personal de cada infant reforçant els èxits adquirits, fet que portarà a assolir-ne de nous.
Més informació de sensibilització musical.

Aquest programa es caracteritza per a fer música amb nadons d’ un i dos anys, amb l’acompanyament i participació dels pares i mares. Es treballa el moviment, el ritme, l’audició, la dansa, la canço, etc. de manera que des de ben petit ja adquireixi una sensibilització envers la música.

 

Sensibilització musical és un curs destinat a afavorir el desenvolupament dels nens més petits a través de la música. Els pares i mares hi juguen un paper fonamental ja que esdevenen companys d’ activitat, fet que potencia el lligam familiar, molt important per al desenvolupament de la seva personalitat. Per participar com adults acompanyants, no us cal tenir cap coneixement musical, sols ganes de compartir una estona de música amb el vostre fill/a. 

 

Ajuda a integrar l’ Infant a la cultura del país on viu, ja que utilitza bàsicament elements musicals propis de la nostra cultura i tradició.

 

Fomenta la convivència entre les persones, compartint el plaer de fer música conjuntament en un entorn ric en espontaneïtat i creativitat. Així doncs, Sensibilització musical afavoreix el creixement harmònic i equilibrat dels infants. 

Primera

etapa

de 4 a 7 anys

 

Aquesta etapa, que correspon dels 4 als 7 anys,  té com a objectiu potenciar les vivències musicals per mitjà d’experiències motrius, instrumentals, auditives i de llenguatge musical pròpiament dit.
Es comença a treballar amb els instruments Orff (carilló, xilòfon, metal·lòfon), fet que esdevé una pràctica molt gratificant pels alumnes perquè és com formar part d’una petita orquestra. Durant aquest curs, es continua el treball de grup i la major part dels alumnes comencen un instrument solista.
Més informació de primera etapa

Dos cursos d’Iniciació, que descobreixen i treballen el llenguatge musical pròpiament dit, amb elements com la lecto-escriptura de notes, la discriminació melòdica dels sons, l’aplicació al carilló en forma de senzilles melodies, que treballen també la pulsació, el ritme i sobretot l’hàbit de tocar amb grup. És a través del carilló, que tenim la intenció de potenciar l’estudi a casa, cosa que requerirà l’instrument solista més endavant. A partir d’Inici 2, es comença a treballar amb els instruments Orff (carilló, xilòfon, metal•lòfon), fet que esdevé una pràctica molt gratificant pels alumnes perquè és com formar part d’una petita orquestra. 

 

Preparatori és el curs que clou la Primera Etapa i fa de pont al Nivell Elemental. L’alumne s’aproxima a tots els elements del Llenguatge Musical per separat (notes, ritme, compàs, clau de sol, clau de fa,…) i progressivament van unificant en una melodia o cançó. Al mateix temps es va posant en pràctica, sigui en partitures de llenguatge musical, sigui en cançons a coral o bé en les peces que toca amb l’instrument solista. Durant aquest curs, es continua el treball de grup amb els instruments Orff i la major part dels alumnes comencen un instrument solista. 

 

Durant tota l’etapa es treballa per mitjà de tres elements essencials: el llenguatge musical, la pràctica instrumental (carilló, Orff, solista) i l’educació i expressió corporal.

Nivell

elemental

de 8 a 12 anys

 

Etapa que s’adreça als alumnes que han superat la primera etapa dels ensenyaments musicals. Correspon dels 8 als 12 anys i es treballen els continguts de llenguatge musical que l’ajudaran en l’estudi de l’instrument.
Consta de quatre cursos de durada anual, on s’estudia tant el llenguatge musical com l’instrument solista. El quart curs conclou els coneixements elementals dels estudis de música i prepara per a la següent etapa de Nivell Professional.
Més informació del nivell elemental

Els estudis de Nivell Elemental estan adreçats, en general, a nens i nenes de 8 a 12 anys, que volen adquirir una formació musical básica i complerta mitjancant  l’ estudi i pràctica de diferents matèries. Aquest cicle consta de quatre cursos de durada anual, on s’ estudia tant el llenguatge musical com l’ instrument solista i, de forma optativa, la música de cambra. El quart curs conclou els coneixements elementals dels estudis de música i prepara per la següent etapa de Nivell Professional. Per aixó els alumnes han d’ haver assolit els següents coneixements de llenguatge musical:

 

– Lectura rítmica: coneixement i reproducció de valors rítmics, polirítmies, regularitat i assimilació dels compassos simples i compostos.

– Lectura melòdica: coneixement i domini de les notes amb clau de sol i amb clau de fa. Lectura coordinada de notes i ritme, afinada i recitada. Iniciació al transport.

– Teoria: conèixer i pràctica dels elements teòrics bàsics del llenguatge musical (armadures, tonalitats, intervals,…).

– Dictat rítmic: reconeixement de valors rítmics i transcripció de motius rítmics, tan de forma oral com per escrit.

– Dictat melòdic: identificació i reconeixement de melodies amb i sense ritme, tan de forma oral com per escrit. Iniciació al dictat de 2 veus.

– Audició: reconeixement d’ instruments i de les seves agrupacions, per famílies i grups de cambra. Reconeixement de formes musicals.

– Cant coral: treball de projecció de veu, de cantar amb l’ afinació justa i d’ hàbits de cantar en grup.

 

Diploma de llenguatge musical de nivell elemental. L’ escola lliurarà  un diploma acreditatiu als alumnes que acabin el 4t de Llenguatge Musical de Nivell Elemental, un cop realitzats i superats els controls del 2n semestre.

Nivell

professional

de 13 a 17 anys

 

Etapa que s’adreça als estudiants de música amb el nivell elemental superat. Es treballa la consolidació del llenguatge musical i l’estudi i pràctica de l’harmonia i l’anàlisi, amb especial incidència al treball instrumental, com a solista i en música de cambra.
El nivell professional s’estructura en sis cursos de durada anual, organitzats en tres cicles, l’últim dels quals permet encarar els estudis superiors de música.
Horari lectiu d’entre 3 i 4 hores a la setmana presencialment, i un increment de la dedicació no presencial.
Més informació del nivell professional

Els estudis de Nivell Professional estan adreçats a nois i noies a partir de 12 anys, que volen donar continuïtat a la seva formació musical obtinguda al Nivell, aixó com tramitar la simultaneïtat d’ estudis amb l’ ESO. 

 

L’ objectiu principal del Nivell Professional és aprofundir en la formació del llenguatge musical, la iniciació en l’ harmonia i la història de la música, i sobretot l’ aplicació i evolució de l’ instrument solista, complementant-ho amb música de cambra i/o la pràctica orquestral preferentment. 
El Nivell Professional s’ estructura en sis cursos de durada anual, organitzats en tres cicles, l’ últim dels quals permet encarar els estudis superiors de música.
El pla d’ estudis implica un horari lectiu d’ entre tres i quatre hores a la setmana a nivell presencial, i un increment de la dedicació no presencial, aixó sí, tenint l’ opció de reducció de càrrega lectiva als estudis d’ ESO i Batxillerat, amb el reconeixement de matèries optatives o crédits variables i de l’ assignatura de música. 

 

1r Cicle: 1r i 2n Nivell Professional 
2n Cicle: 3r i 4t Nivell Professional 
3r Cicle: 5è i 6è Nivell Professional (* per donar continuïtat als estudis superiors, aquest últim curs s’ ha de cursar en un conservatori) 

 

El programa general inclou assignatures obligatòries com llenguatge musical, harmonia, cant coral, història de la música, instrument principal, i d’ altres d’ optatives com segon instrument, música de cambra i / o orquestra.

Música per

Adults

A partir de 18 anys

 

Mai és tard per gaudir amb la música, ja sigui sol amb grup, per això oferim diversos cursos on la persona adulta pot treballar la música a partir de la pràctica instrumental, individual o col·lectivament, així com la música coral.
La planificació de les classes d’adults respon a l’objectiu del propi alumne, tant pel que fa al repertori com el procés d’aprenentatge de l’instrument. En cada cas, es tracta de pactar la intenció de les classes, motivació i forma de treball entre alumne i professor personalment.
Més informació d'adults

L’escola ofereix a persones adultes classes d’instrument, solista o bé en grup, a qualsevol edat. En aquests moments les classes adults que es duen terme són classes de grup de piano i guitarra, i classes individuals de tots els instruments que s’imparteixen a l’escola. 

 

La planificació de les classes d’adults respon a l’objectiu del propi alumne, tant pel que fa al repertori com el procés d’aprenentatge de l’instrument. En cada cas, es tracta de pactar la intenció de les classes, motivació i forma de treball entre alumne i professor personalment. Les classes d’adults que es venen realitzant des de fa temps aporten una línia musical interessant a l’escola i sovint permet un acostament de la música entre famílies i alumnes més petits.